حفاظت کاتدی در مبدل حرارتی بخاری های شوکت

مقدمه

آزاد کردن الکترون توسط فلز و ترکیب با اکسیژن همان تعریف خوردگی است. از بین هر دو فلزی که در تماس با یکدیگر باشند، یکی راحت تر الکترون آزاد می کند که به آن آند و به دیگری کاتد گفته می شود.

حفاظت کاتدی

در صنعت برای حفاظت از فلزاتی (کاتد) که به عنوان مثال در ساخت مبدل حرارتی استفاده می شود، آن ها را در تماس با فلز دیگری (آند) قرار می دهند که کاتد از خوردگی محافظت شود. به عنوان مثال آهن و یا آلیاژهای آهن مانند فولاد را با آلومینیوم می پوشانند به این ترتیب آلومینیوم با اکسیژن وارد واکنش می شود و پوششی از آلومینیوم اکسید بر روی فولاد ایجاد می کند و از فولاد در برابر خوردگی محافظت می شود.
در مبدل حرارتی بخاری شوکت نیز از پوشش آلومینایز به منظور جلوگیری از خوردگی و ترکیب با اکسیژن استفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w