تعیین نقطه مناسب در یک اتاق برای اندازه گیری دما

انرژی جنبشی اتم ها در یک اتاق دما را ایجاد می کند. انرژی جنبشی یعنی سرعت حرکت ذرات به اطراف.
در یک اتاق سردتر، ذرات هوا با سرعت کمتری و در یک اتاق گرم ذرات سریعتر حرکت می کنند.
سرعت هوای در گردش در یک اتاق و رطوبت اتاق در اعداد نشان داده شده در دماسنج تاثیر دارد. برای تست لازم است شرایط اتاق در حالت پایدار قرار بگیرد. ابتدا نیم متر از هر دیوار و 6/0 متر از کف اتاق یک صفحه افقی فرضی در نظر میگیریم. در نهایت با توجه به صفحه ای که از نظر هندسی باقی می ماند مرکز هندسی صفحه را به صورت دستی تعیین و دماسنج را بر روی پایه در این نقطه قرار می دهیم. انتخاب نوع دماسنج که دارای دقت و صحت بالایی باشد در اندازه گیری دما اهمیت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w