افتخارات و گواهینامه های شرکت تولیدی صنعتی شوکت

عضو انجمن صنعت تأسیسات

گواهینامه استاندارد ملی ایران با رتبه انرژی A

لوح یادبود حمایت از جامعه ایمن

گواهینامه استاندارد ce

گواهینامه نوآوری محصول از جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی

گواهینامه استاندارد ملی ایران با رتبه انرژی A

عضو انجمن صنعت تأسیسات

گواهینامه نوآوری محصول از جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی

گواهینامه استاندارد ce

لوح یادبود حمایت از جامعه ایمن

گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای محصول SH37

گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای محصول SH27

گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای محصول SH13

گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای محصول SH13

گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای محصول SH27

گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای محصول SH37