افتخارات و گواهینامه های شرکت تولیدی صنعتی شوکت

عضو انجمن صنعت تأسیسات

لوح یادبود حمایت از جامعه ایمن

گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای محصول SH19

گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای محصول SH37

گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای محصول SH27

گواهینامه استاندارد ملی ایران با رتبه انرژی A

گواهینامه نوآوری محصول از جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی

z35W7z4v9z8w