برای تسریع در امر پاسخگویی می‌توانید با تکمیل فرم پرسشنامه نمایندگان خدمات پس از فروش و ارسال آن به آدرس ایمیل شوکت info@shokat.co اقدام کنید.

یا از طریق تکمیل فرم زیر اقدام کنید.

بخش های *ستاره دار الزامی است