بررسی تشکیل دوده در محصولات احتراق بخاری شوکت

دوده از جمله محصولات فرعی سوختن هیدروکربن ها در اثر احتراق ناقص و عدم اکسیژن کافی در احتراق است. چنانچه سوخت مورد استفاده از هیدروکربن سیر شده مانند آلکان ها باشد، احتمال تشکیل دوده کمتر می باشد. سوخت مورد استفاده دربخاری شوکت گاز طبیعی می باشد که عمدتا از متان تشکیل شده است. متان هم از دسته آلکان ها می باشد. اما چنانچه احتراق ناقص باشد باز هم دوده تشکیل می شود. با استفاده از آنالیز گازهای خروجی از دودکش بخاری شوکت، مقداری اکسیژن در خروجی محصولات احتراق مشاهده می شود و با توجه به اینکه این مقدار از سه درصد کمتر نیست، بنابراین دوده ای در خروجی دودکش وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w