گرمایش و سرمایش با پمپ حرارتی

پمپ حرارتی با انتقال گرما (تولید یا حذف گرما)، گرمایش یا سرمایش تولید می کند. پمپ حرارتی دو مبدل حرارتی (اواپراتور و کندانسور)، کمپرسور و شیر فشار شکن دارد.

سه سیال در سه سیکل بسته به طور مجزا در حال گردش هستند. به سیال در سیکل میانی، سیال کاری (در گذشته از فریون و امروزه از هیدروفلوروکربن ها استفاده می شود) گفته می شود. در مد سرمایش مبدل حرارتی داخل ساختمان اواپراتور است. سیال کاری که به آن مبرد هم گفته می شود، با عبور از اواپراتور دمای آن افزایش می یابد (گرما را از داخل ساختمان می گیرد و خنک می کند). در مرحله بعدی وارد کمپرسور (دما و فشار آن افزایش می یابد) و سپس وارد کندانسور حرارت را به محیط بیرون می دهد. در نهایت با عبور از شیر فشار شکن این چرخه ادامه می یابد. در مد گرمایش جای کندانسور و اواپراتور با شیر معکوس کننده جا به جا می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 
z35W7z4v9z8w