نقش پیلوت و ترموکوپل در شیر کنترل بخاری گازی

نقش پیلوت و ترموکوپل در شیر کنترل بخاری گازی

در شیر کنترل ابتدا بعد از چرخاندن دستی ولوم، فرمان از پیلوت الکتریکی به جرقه زن ارسال می شود و شمعک روشن می شود. با نگه داشتن شمعک ترموکوپل گرم شده و بوبین به صورت دستی متصل شده، مسیر گاز باز می شود و بخاری روشن می شود. چنانچه به هر دلیلی بخاری خاموش شود، ترموکوپل خنک و بوبین قطع شده و مسیر گاز بسته می شود. در بخاری هرمتیک شوکت از شیر برقی استفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w