دسته بندی مشعل بر اساس نوع انتقال حرارت به بار

یکی از حالت های دسته بندی مشعل ها در صنعت به این صورت است که آیا به صورت مستقیم حرارت را منتقل میکنند یا غیر مستقیم. در حالت انتقال حرارت مستقیم هیچ گونه مبدل حرارتی بین مشعل و بار قرار نمی گیرد. اما در حالت غیر مستقیم بسته به اینکه هدف این است که از کدام نوع انتقال حرارت استفاده شود، واسطی بین شعله و بار سیستم قرار میگیرد. به عنوان مثال در مشعل بخاری هرمتیک شوکت حرارت از مشعل به بار (هوای خانه که قرار است گرم شود) به صورت غیر مستقیم و از طریق مبدل حرارتی منتقل می شود و همین امر موجب شده که بخاری شوکت، هرمتیک باشد و هیچگونه ارتباطی با هوای اتاق به صورت مستقیم نداشته باشد. شماتیک این نوع تقسیم بندی در دو شکل بعدی مشاهده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w