شبه مشعل های داکت دار در صنعت

سال ها قبل در مشعل های خطی از هوای گرم برای کاربردهای خشک کردن استفاده می شد. بعد ها در نیروگاه های توربین گازی بخش زیادی از حرارت محصولات احتراق از طریق دودکش به محیط بیرون منتقل میشد و این در حالی بود که راندمان این نیروگاهها بسیار پایین بود. بعد از این تصمیم گرفتند که خروجی محصولات احتراق توربین گازی وارد مشعل داکت مانند شود که امروزه به آن تولید همزمان برق و حرارت (co-generation) می گویند.

به این داکت ها بازیاب حرارت تولید بخار (Heat recovery steam generator) گفته می شود. که شماتیک آن در شکل مشاهده می شود.

همانطور که در شکل مشاهده می شود محصولات احتراق خروجی از دودکش توربین گازی وارد این داکت می شود. از طرف دیگر آب نیز بعد از هوازدایی وارد می شود. ابتدا وارد لوله های اکونومایزر، سپس وارد دارم و از آن جا وارد سوپر هیتر می شود. این در حالی است که جهت حرکت دود دقیقا در خلاف این جهت می باشد. بخار تولید شده وارد توربین بخار شده و برق تولید می شود. در این حالت بدون استفاده از سوخت برق تولید شده و راندمان بسیار افزایش می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w