سیستم های لوله کشی معمولا مجهز به انواع شیر برای کنترل دبی هستند. در مواردی که شیر از نوع برقی باشد، باز و بسته شدن سریع شیر برقی ممکن است پدیده ضربه قوچ را ایجاد کند. به پدیده ضذبه قوچ چکش آبی نیز گفته می شود. پالس های فشاری که در اثر این پدیده ایجاد می شود، صرف نظر از اینکه سر و صدای شدیدی ایجاد می کنند ممکن است به لوله و اتصالات صدمه وارد کنند. این پدیده مخرب معمولا در نیروگاه های آبی بسیار مشاهده می شود. این پدیده مانند کاویتاسیون پدیده مخرب در لوله ها و توربوماشین ها است.

هنگامی که سیال در داخل لوله ها حرکت می کند دارای سرعت است. هنگامی که به طور مثال شیر به طور ناگهانی بسته شود، در آن ناحیه سرعت به طور ناگهانی صفر و فشار آن در خلاف جهت حرکت قبلی افزایش می یابد که این افزایش فشار ناگهانی باعث آسیب رسیدن به لوله ها و اتصالات در مسر بازشگت و رشد فشار اتفاق می افتد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w