لومینسانس یک واژه یونانی است که در زبان ایرانی به آن درخشندگی یا تابندگی گفته می شود. همواره برای تولید نور باید نوعی از انرژی استفاده شود.

به طور کلی دو راه برای تولید نور وجود دارد، فرآیند التهاب و فرآیند لومینسانس.

در فرآیند التهاب از انرژی گرمایی برای تولید نور استفاده می شود. زمانی که جسمی تا دمای بسیار بالا حرارت داده می شود، از خود نور تولید می کند. نور حاصل از خورشید و ستارگان و نور لامپ حاصل از حرارت رشته تنگستن است و این ها نمونه هایی از فرآیند التهاب هستند.

گاه انرژی که به اتم های یک ماده داده می شود چندان زیاد نیست که الکترون را کامل به بیرون پرت کند یا الکترون دریافت کند بلکه تنها الکترون های نزدیک هسته اتم که در پایداری هستند به مدار بالاتر می روند و به اصلاح علمی برانگیخته می شوند. این الکترون ها مجددا به مدار پایه خود برمیگردند و در حین بازگشت از خود فوتون آزاد می کنند. از آن جهت که فرآیند لومینسانس نیازمند دماهای بالا نبوده و در دماهای معمول و نسبتا پایین اتفاق می افتد، به نور ساطع شده نور سرد هم گفته می شود. بر خلاف التهاب که گرمای جسم علت تابیدن نور از آن است در لومینسانس علت تابندگی، گذار از نوار الکترونی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

z35W7z4v9z8w